“ณรงค์ โชควัฒนา”ทายาทเครือสหพัฒน์เสียชีวิตจากโควิด-19 ด้วยวัย 78 ปี

ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ คลังสมอง วปอ.ฯ และประธานที่ปรึกษาบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด หรือแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักใช้ชื่อว่า PAN ก่อตั้งเมื่อปี 1977 เป็นทายาทของเครือสหพัฒน์ ได้เสียชีวิตแล้วจากการติดเชื้อโควิด19

ทั้งนี้จากการเปิดเผยของดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขานุการกลุ่มป้องกันประเทศ คลังสมอง วปอ. (เพื่อสังคม) และประธานรุ่นหลักสูตร นพม. รุ่นที่ 4

สำหรับประวัติโดย่อของ นายณรงค์ โชควัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2486 เป็นบุตรคนที่ 6 ของนายเทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือสหพัฒน์ มีพี่น้องร่วมกันอีก 7 คน ได้แก่ นายบุณย์เอก โชควัฒนา นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา น.ส.ศิริยล โชควัฒนา นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา นายบุญชัย โชควัฒนา และ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

นายณรงค์ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2511, นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 4 พ.ศ. 2534, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์พ.ศ. 2541, ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2550

ตําแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ

งานด้านสังคมในปัจจุบัน

1. ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร

3. กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ประธานกลุ่มสังคมจิตวิทยา มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อ สังคม พ.ศ. 2555

5. ประธานกลุ่มประสานงาน (เฉพาะกิจ) มูลนิธิ คลังสมองวปอ. เพื่อสังคมพ.ศ. 2555 เป็นต้น

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม