หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เปิดค่ายให้คณะครู-นักเรียนเยี่ยมชมยุทธวิธี ปฏิบัติหน้าที่

พ.อ. สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมาย ให้ ฝกร.ฉก.ร.7 ทำการจัดนิทรรศการและวิทยากรสนับสนุน สนง.สหกรณ์ จว.ม.ส.ในโอกาสที่นำ คณะครู และนักเรียน รร.ศกร.ตชด.และ รร.ในเครือข่าย เดินทางมาทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสพการณ์การเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 หน่วยขึ้นตรง และส่วนสนับสนุน ฉก.ร.7 ในการนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้จัดแสดงอาวุธ,ยุทโธปกรณ์ของหน่วย เสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อเชิดชูและให้คงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ พร้อมประชาสัมพันธ์การทำงานในด้านต่างๆหน่วยให้กับ คณะครูและนักเรียน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบก โดยมีจำนวน นร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง2 วันรวม 200 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม