อดีตรมว.การท่องเที่ยวฯชื่นชมเครือข่ายท่องเที่ยวเพชรบุรีประกาศขับเคลื่อนการท่องเที่ยว Zero Carbon ลดโลกร้อน 

ที่อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีวานนี้ (26 มิถุนายน 2567)  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อภิปรายนำในเรื่อง ภาวะโลกเดือด -การท่องเที่ยว-และทีมการจัดการในพื้นที่ เพื่อให้เครือข่ายทั้งราชการ เอกชน ท้องถิ่นและชุมชน ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการเตรียมทีมงานรับมือจากภาวะภูมิอากาศสุดขั้ว โลกเดือด-ทะเลร้อน โดยใช้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือให้เกิดความสามัคคีและแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดก๊าซเรือนกระจกจากการท่องเที่ยว โดยใช้ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

ทั้งนี้ การจัดตั้งองค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism Destination Management Organization) เป็นตัวอย่างความสำเร็จในหลายประเทศที่ช่วยยกระดับทุกห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวรวมถึงนักท่องเที่ยว ให้มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศน์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

นายวีระศักดิ์ได้ยกตัวอย่างถุงไวนิลที่ผลิตจากป้ายแบนเนอร์โฆษณาที่ไม่ใช้แล้วของหลายหน่วยงาน ว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ซ้ำที่สร้างความประทับใจได้ง่ายๆให้นักท่องเที่ยวในการหวนคิดทบทวนว่ามีอะไรง่ายๆอีกหลายอย่างที่ ทุกฝ่ายสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดการถนอมทรัพยากรได้ ทั้งยังควรขยายไปสู่การใช้น้ำอย่างประหยัด การลดก๊าซเรือนกระจกด้านการท่องเที่ยว ท้้งด้านการเดินทาง การจัดการที่พัก อาหาร และการใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์มากำกับกิจกรรม

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA ได้รับทุนวิจัยของแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข./PMUC) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว./TSRI) เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิ (Carbon Neutral Tourism) มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนถึงระดับที่พร้อมนำผลผลิตจากการงานวิจัย เช่นโปรแกรมเส้นทาง เสนอขายแก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านการร่วม Trade Show ในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับในระดับดีมาก บริษัททัวร์ชั้นนำจากต่างประเทศสนใจเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์หลายราย ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน 

ภายใต้โครงการวิจัย “การยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยในเครือข่ายระดับโลก” ได้กำหนดการบริหารจัดการองค์กรภายใต้แนวคิด Destination Management Organization (DMO) หรือองค์กรจัดการจุดหมายปลายทาง ของ UN WTO 

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรี มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยเพราะมีที่ตั้งที่เหมาะสม มีผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีเรื่องราวด้านอาหารที่โดดเด่น พร้อมด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีความเหมาะสมต่อการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มมูลค่า เพิ่มความน่าสนใจให้ประเทศไทย

และจะได้ใช้เครื่องมือ Application: ZERO CARBON ที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข./PMUC)เช่นกัน

“องค์กรจัดการจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จังหวัดเพชรบุรี” (Carbon Neutral Tourism Destination Management Organization Model for Phetchaburi Province หรือ CNT-DMO Phetchaburi) นับเป็นต้นแบบ CNT-DMO แห่งแรกของไทย ภายใต้การบริหารจัดการแบบ Care Shareและ Fair อย่างสมดุล  และต้องการให้เป็นเมืองต้นแบบด้านท่องเที่ยวลดโลกร้อนให้เป็นที่นิยมในไทย มุ่งหน้าสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม