เกษตรจ.เชียงใหม่ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการ

“เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการภายใต้โครงการพระราชดำริ ณ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร จากผู้พิการภายใต้โครงการพระราชดำริ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะการประกอบการเกษตรแก่ผู้พิการ เพื่อให้สามารถมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมที่ถ่ายทอดแก่ผู้พิการ มีการปรับแปลงปลูกและวัสดุที่ใช้เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรค การผลิตพืชผักในระบบปลอดภัยปลอดภัย และเพิ่มหลักสูตรใหม่ เช่นการขยายพันธุ์แคคตัส การเลี้ยงสัตว์ งานหัถกรรม ต่างๆ และนำผลผลิตจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้พิการ

ปัจจุบันนอกจากถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยให้ออกร้านจำหน่ายที่บริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ นอกจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ ของจังหวัดเชียงใหม่มาจำหน่ายเช่น โครงการเกษตรวิชญา, โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง ,โครงการพระราชดำริแปลง5ไร่ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าดังกล่าวได้ ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มในวันนี้ ไปหากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053112478 และ 0869211841(คุณพิกุล)

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม