แถลงการณ์ร่วมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ความห่วงใยในสวัสดิภาพของ ผู้ต้องขัง

วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุม กระทรวง ยุติธรรม อาคาร กระทรวง ยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายวิทยา สุริยะวงค์ อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อหารือในประเด็นความห่วงใยในสวัสดิภาพของ ผู้ต้องขัง กรณี นางสาวทานตะวัน   ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และนางสาวอรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) ทั้งนี้ กสม. นำโดย นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ นายสุชาติ  เศรษฐมาลินี นางสาวสุภัทรา นาคะผิว 

พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิของ กสม. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา          เทวานฤมิตรกุล และนายภาณุวัฒน์ ทองสุขผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิ มนุษยชน แห่งชาติการหารือมีข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้นดังนี้

๑. กระทรวงยุติธรรมพร้อมพิจารณาดำเนินการปฏิรูปในประเด็นการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อให้การปฏิบัติ  ในปัจจุบันสอดคล้องกับหลักการในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ          I “ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่า         บุคคลใดกระทำความผิด จะI ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้” และ “การจับกุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้หลบหนี”   

๒. กระทรวงยุติธรรมพร้อมพิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติที่ใช้บังคับในปัจจุบันเกี่ยวกับการปฏิบัติ             ต่อผู้ต้องขังในคดีความแตกต่างทางความคิดหรือความเห็นต่าง ซึ่งไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี และยังไม่มีการพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดให้สามารถคุมขังในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่เรือนจำได้ ซึ่งรวมถึง           การคุมขังที่บ้าน (House Arrest) เพื่อไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนเป็นผู้กระทำความผิด

๓. กระทรวงยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุนหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย        ในคดีอาญาผ่านกลไกของกองทุนยุติธรรม

๔. กสม. จะให้การสนับสนุนในการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้อง          กับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม