สภาพัฒน์ฯ เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่เชียงใหม่

สภาพัฒน์ฯ เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ที่ จ.เชียงใหม่

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเวทีสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน นำไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

วันนี้ (8 ก.พ. 66) นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดสัมมนาดังกล่าว เป็นงานที่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ได้จัดขึ้น เพื่อนำเสนอสาระสำคัญของหมุดหมายที่ 8 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นการพัฒนาเมือง ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 โดยข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ทางสภาพัฒน์จะนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เพื่อให้เกิดความชัดเจน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาภายใต้หมุดหมายที่ 8 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โดย นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้เริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายระยะ 5 ปี ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาดังกล่าว โดยการพัฒนาเมืองเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ปรากฎอยู่ในหมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาระดับภาคและพื้นที่อย่างมาก ดังนั้น การสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วน ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล โดยที่ผ่านมา สภาพัฒน์ได้จัดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 8 มาแล้ว 1 ครั้ง ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับความร่วมมือ และความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม