“คะตะลิสต์” จัดงาน “มอบโล่ผู้ประกอบการตัวอย่างขับเคลื่อนด้านอาหารยั่งยืนในการใช้และจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง

https://youtu.be/BvTn-km4DqY

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายสัตว์แพทย์ รักไทย งามภักดิ์ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการตัวอย่างของประเทศไทยการขับเคลื่อนด้านอาหารยั่งยืนในการใช้ และจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง โดยมี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร มุมมองต่ออนาคตอาหารที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอมรินทร์ สถาบันอาหาร (National Food Institute) ซอยอรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

https://youtu.be/jWrePEVEvfA

โดยนายแพทย์วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ทำงานภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) อันมีพันธกิจเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในระบบอาหาร (animal welfare) และขับเคลื่อนเรื่องอาหารยั่งยืน (sustainable food) ที่เป็นมิตรกับสัตว์ สิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพคนไทย และในภูมิภาคอาเซียน

สืบเนื่องจากความตื่นตัวของผู้บริโภคในประเทศไทยและทั่วโลกที่เล็งเห็นถึงปัญหาของการเลี้ยงไก่ไข่ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้กรงตับ (battery cage) ที่บังคับแม่ไก่อยู่แต่ในกรงแคบๆ แออัด ขยับตัวแทบไม่ได้ ไม่สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติได้เลยตลอดชีวิต เป็นการละเมิดต่อหลักการ อิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ซึ่งเป็นจริยธรรมสากลในการปฏิบัติต่อสัตว์ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ จากการศึกษาทั้งสหภาพยุโรปพบว่าระบบกรงตับนี้นอกจากจะผิดหลักจริยธรรมต่อสัตว์แล้วก็ยังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย เช่น การต้องใช้ยาปฏิชีวนะแบบหว่าน (antibiotic prophylaxis) ในปริมาณมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากความเครียดของแม่ไก่ การใช้ยาปฏิชีวนะแบบหว่านนี้ นำไปสู่ปัญหาการดื้อยา (antimicrobial resistance) ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอย่างรุนแรงไปทั่วโลก

การเลี้ยงแม่ไก่ในพื้นที่คับแคบเช่นนี้ เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่ (Pandemic) เช่น โรคไข้หวัดนก เป็นเสมือนระเบิดเวลาที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของผู้คน ความพลัดพราก และความล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างที่ประจักษ์ชัด และที่เราต้องเผชิญกันในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลตังกล่าวนี้ หลายภาคส่วนของโลก ยกตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรป ได้มีกฎหมายห้ามใช้ระบบกรงตับมากว่า 10 ปีมาแล้ว และตามมาด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆในหลายภูมิภาคทั่วโลก

ด้วยกระแสความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ดังนั้น บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด จึงสร้างความร่วมมือ (positive engagement) กับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยและภูมิภาคอาเซียนเตรียมพร้อม ยกระดับมาตรฐานของฟาร์ม ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี ในการผลิตไข่แบบใหม่ที่ตอบโจทย์ของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการทำการอบรมให้กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน นอกจากนี้ บริษัทคะตะลิสต์ ก็ยังจับมือกับภาคธุรกิจอาหาร โรงแรม ค้าปลีก องค์กรสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล ในการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ขังกรง (cage-free eggs) ด้วยการประกาศพันธสัญญาใช้หรือจำหน่ายไข่ที่เลี้ยงโดยไม่ขังกรงภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้สนับสนุนฟาร์มไก่ไข่ ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรงนี้ (cage-free egg)

ธุรกิจด้านอาหารและองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้นับเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Madel) ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพสัตว์สากล (social responsibility and animal welfare) การเชิดชูคนดี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากจะเป็นการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมไทยที่ดีกว่า แต่ยังสามารถสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศไทยในฐานะผู้นำในภูมิภาคอาเชียนในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์สากลด้วย

ในวันนี้สังคมโลกยุคใหม่กำลังเรียกร้องให้มนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความเคารพต่อธรรมชาติ และเพื่อนร่วมโลกเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของเราและสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด One Health, One Welfare, One Planet

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้จัดการมอบรางวัลทรงเกียรติแก่ภาคเอกชนธุรกิจอาหาร โรงแรม องค์กรต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ที่ได้ประกาศพันธะสัญญาใช้ไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (cage-free eggs) ที่ดีต่อสัตว์ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพคน ทดแทนไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยวิธีกรงตับ (cage- free eggs)และต้องขอขอบคุณ นายศราวุธ มูลโพธิ์ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างสุขภาพชีวิต(กคส.)ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง แนวทางการสนับสนุนการใช้ไข่ไก่ไร้กรงในโรงเรียนและครอบครัว เพื่อสุขภาพของเด็ก, พร้อมด้วยดร.บรรเจิดพร สู่แสนสุข ผู้อำนวยการศึกษาองค์รวม สถาบันอาศรมศิลป์ บรรยายพิเศษเรื่อง หลักจริยธรรม วิธีพุทธสู่การศึกษาในประเทศไทย, คุณนิกม์ พิศลยบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง Globol Sustainability ni Cage Free Eggs, นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสังกัดกรุงเทพมหานคร(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร)

คุณอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี), คุณอรุณี อุสาหะ ผู้อำนวยฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษาสถาบันอาหาร, คุณฉัฐยา อุดมเจริญชัยกิจ กรรมการที่ปรึกษาบริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลกับผู้ประกอบการฯ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบการตัวอย่างของประเทศไทยการขับเคลื่อนด้านอาหารยั่งยืนในการใช้และจำหน่ายไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง” โดยมีรายนามผู้รับรางวัล อาทิ: ร้านครัวเจ๊ง้อ, ร้านอาหารแดรี่โฮม, ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงไก่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ, บ้านไร่ในฝัน สวนเกษตรอินทรีย์, Phuket Waterside เป็นต้นฯ และผู้ร่วมงานทุกๆท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม