ผบ.ผาเมือง เผย 5 เดือนยึดยาบ้ากว่า 24 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ ผบ.ผาเมือง สรุปผลการปฏิบัติงาน1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 251 คน กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต จำนวน 31 ศพ และตรวจยึดยาบ้า จำนวน 24 ล้าน 2 แสนเม็ดเศษ (24,230,073 เม็ด) ไอซ์ จำนวน 878.3 กิโลกรัม, ฝิ่น 18 กิโลกรัม และ คีตามีน 300 กิโลกรัม จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ จำนวน 499 คน และสามารถจับกุมผู้นำพาได้ จำนวน 59 คน สนับสนุนอากาศช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยรับการรักษาอย่างเร่งด่วน จำนวน 21 ครั้ง

ที่ ห้องประชุมทองจัตุ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ประธานแถลง สรุปผลการปฏิบัติด้านยุทธการ ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – ปัจจุบัน) ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบชายแดน ตั้งแต่ระหว่างรอยต่อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงรอยต่อของ อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก กับ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รวมพื้นที่รับผิดชอบ ใน 24 อำเภอชายแดน ความยาวตามแนวชายแดน 933 กิโลเมตร

ในด้านการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน เป็นการลาดตระเวนเฝ้าตรวจป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยจากกองกำลังชนกลุ่มน้อย หรือกองกำลังของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหน่วยได้มีการวางกำลัง ในพื้นที่ทั้งหมด 230 ฐาน, จุดตรวจด่านตรวจ จำนวน 85 จุด โดยที่ผ่านมาไม่ปรากฏการลุกล้ำอธิปไตยแต่อย่างใด สำหรับพื้นที่ที่มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน สามารถดำเนินการและรักษาหลักเขตแดนที่มีอยู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 ในห้วงตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 202 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 251 คน กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต จำนวน 31 ศพ และตรวจยึดยาบ้า จำนวน 24 ล้าน 2 แสนเม็ดเศษ (24,230,073 เม็ด) ไอซ์ จำนวน 878.3 กิโลกรัม, ฝิ่น 18 กิโลกรัม และ คีตามีน 300 กิโลกรัม

ในด้านการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สรุปผลการปฏิบัติ มีผลการจับกุม จำนวน 162 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้ จำนวน 499 คน และสามารถจับกุมผู้นำพาได้ จำนวน 59 คน ในด้านการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจำนวน 8 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ตรวจยึด ของกลางไม้ท่อน จำนวน 88 ท่อน, ไม้แปรรูป จำนวน 5,080 แผ่น, เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง และพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 5 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา

ในด้านการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ 1.การกระทำผิด พระราชบัญญัติอาวุธและเครื่องกระสุน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 13 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 11 คน ตรวจยึดอาวุธปืน จำนวน 18 กระบอก และกระสุนปืน จำนวน 479 นัด 2.การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. โจรกรรมข้ามแดน มีผลการปฏิบัติ จำนวน 23 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 17 คน ตรวจยึดรถยนต์ จำนวน 13 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 30 คัน 3.การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร จำนวน 13 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 7 คน ตรวจยึดบุหรี่ จำนวน 5,095 ซอง

ผลสรุปผลการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือน ปีงบประมาณ 2566 1.การสนับสนุนอากาศยานลำเลียงผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จำนวน 21 ครั้ง มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 21 ราย, 2.ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย/ธรณีพิบัติภัย ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 17 ครั้ง มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 816 ครัวเรือน, 3.การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ได้ดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 13 ครั้ง และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 67 ราย, 4.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 327 ครั้ง มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 2,408 ราย

ในด้านการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ทางหน่วยได้ดำเนินการการพบปะพัฒนาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ เช่น การจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน, การประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ การลาดตระเวนร่วม ระหว่างทหารไทยกับทหารประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากทหารประเทศเพื่อนบ้าน

ในด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นแล้ว จำนวน 75 เรื่อง, การฝึกอบรมและจัดตั้งกำลังภาคประชาชนในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน นำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมาย จำนวน 25 ครั้ง ยาเสพติด 16 ครั้ง, ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง 6 ครั้ง, ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 2 ครั้ง และนำเข้าของหนีภาษี 1 ครั้ง , .ฝึกอบรมเยาวชนให้รู้บทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับองค์กรผู้ใหญ่ ในลักษณะของจิตอาสา, ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในหมู่บ้านโดยสันติวิธี ตามแนวทาง การขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมให้โอกาสผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดดำเนินการแล้ว จำนวน 35 ราย, ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดนอย่างยั่งยืน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม