“กตป.” รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โครงการสัญญาณโทรศัพท์-อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล

“กตป.” ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ที่สำคัญในด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่​ พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) และ กตป.ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสวีภาพของประชาชน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ที่สำคัญในด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2565

พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.กสทช. และ กตป. ด้านการส่งริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ที่สำคัญในต้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2565 เรื่องการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C และพื้นที่ชายชอบ (Zone C+) ที่ กสทช.ดำเนินการในครั้งนี้

โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อชับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขยายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทยโดยได้มอบหมายให้กระทรวงติจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เดิมชื่อ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) บูรณาการร่วมกับสำนักงาน กสพช, เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน พร้อมทั้งท่านจะได้ให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการโครงการตามมติ ครมดังกล่าว และโครงการของ กสทช. ที่จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ดความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C และพื้นที่ชายขอบ (Zone C +) ที่ กสทช.ดำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ ศ.2560 -2564) และแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565)

ในดำเนินการตามโครงการดังกล่าวของ กสทช.สอดคล้องกับมิติหลักในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 คือทำให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการอย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่างเสรี รวมทั้งการที่ประชาชนได้ใช้สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์โครงการดังกล่าวจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกภาคส่วนรวมผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ รวมถึงประชาชนในห้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยมีสิทธิในการรับบริการด้านการติดต่อสื่อสาร จากบริกรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การประกอบธุรกิจ การศึกษา การรักษาพยาบาล และพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวม

ซึ่งการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในครั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะได้ข้อมูลข้อเท็จริงมาใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายสำคัญของ กสทช. อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินการของ กสทช.ในปี 2565 และะการดำเนินการที่ผ่านมาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและ ที่ปรึกษาจะได้มีข้อมูลไปจัดทำรายงานแจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (นับจาก 31 ธันวาคม ของทุกปี) และให้กสทช.นำรายงาน ดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาต่อไป ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน พรบ. องค์กรจัดสรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม