สวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ระดับA

สวนสัตว์เชียงใหม่เยี่ยมยอด!!ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ประจำปี 2566 ระดับA เป็นครั้งแรก!!

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานของ SEAZA (South-East Asia Zoos Assoeiation) ซึ่งหมายถึงสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรที่ทำงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานของสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้อยู่ในระดับเดียวกัน

คณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์ สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ อดีตรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาพิงคนคร หน่วยงานกำกับดูแลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สพ.ญ.ดร. อัมพิกา ทองภักดี ผู้เชี่ยวชาญ สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นางสาวสุดารัตน์ บ่ายเจริญ หัวหน้าฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ สำนักอนุรักษ์และวิจัย

ซึ่งคณะกรรมการนี้เป็นผู้แทนจาก SEAZA ในการดำเนินการตรวจประเมิน โดยผลจากการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สวนสัตว์เชียงใหม่ผ่านการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ในระดับ A (Acceptable คือยอมรับได้) ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดที่ทางสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ SEAZA ได้ตั้งมาตรฐานไว้ ซึ่งถือว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ยังคงมาตรฐานที่ดีตามที่ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนพยายามช่วยกัน ปรับปรุง พัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ พื้นที่ส่วนจัดแสดง และกิจกรรมต่างๆให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นสวนสัตว์แห่งความสุขของทุกชีวิต #Chiangmai Zoo : Zoo Of Happiness for All life ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมานับว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ มีผลงานดีเยี่ยมเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลประเภทบุคคลและหน่วยงานมากมายเป็นขวัญกำลังใจที่ดี ต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม