SUN ลุยวิจัย ยกระดับ “ข้าวโพดหวานไทย” สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภค

SUN ลุยวิจัย ยกระดับ “ข้าวโพดหวานไทย” สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภค

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้า “KC” ลุยงานวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดหวานไทย ยกระดับอุตสาหกรรมภาคการเกษตรโดยการนำเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร พร้อมนำทัพสินค้าเกษตรและอาหารตลาดโลก สร้างโอกาสและศักยภาพใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นบริษัทภาคการเกษตรและอาหารแบบครบวงจรจาก “ไร่สู่ผู้บริโภค” ซึ่งให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ สร้างความมั่นคงด้านทางอาหาร (Food Security) ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ได้วางแผนในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้มาตรฐานสากล ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน รวมถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อน (Climate change) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการเพาะปลูก

ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ดร.ปัทมา หาญนอก นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงและคุณภาพดี ตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิต ทนต่อโรค รวมไปถึงช่วยในการลดต้นทุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงรายได้ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ และได้ผลผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมสำหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามแผน เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับทีมงานในการไปถึงเป้าหมาย และเตรียมพร้อมพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้นทำตลาดส่งออก โดยขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความมั่นคงของรายได้ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม