เกษตรเชียงใหม่ร่วมศูนย์วิจัยเกษตรหลวง สร้างผลิตภัณฑ์จาก “มะแขว่น”

“เกษตรเชียงใหม่ร่วมศูนย์วิจัยเกษตรหลวงนำมะแขว่นพืชพื้นถิ่นสร้างมูลค่าแก่เกษตรกร”


วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดการอบรมโดยนายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร นายชุมพล กาวิน่าน เกษตรกรต้นแบบกล่าวต้อนรับ โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายอภิรักษ์ ประสงค์สุข รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมงานดังกล่าวในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แม่แจ่ม (ศพก. แม่แจ่ม)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลักสูตร การจัดทำผลิตภัณฑ์จากมะแขว่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งวิทยากรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบรรยายกระบวนการแปรรูปผลผลิตมะแขว่นเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตมะแขว่น อาทิ น้ำมันมะแขว่น ผงโรยข้าวปั้น ฯ รวมถึงสร้างแปลงต้นแบบการผลิตมะแขว่นพันธุ์ดี สร้างผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม รวมถึงสร้างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสการผลิตพืชทางเลือก สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม