“พล.อ.สิงห์ศึก” ปาฐกถาพิเศษ การประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในยุคปัจจุบัน”

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยสำนักประชาสัมพันธ์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในยุคปัจจุบัน” และมี นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ


.
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาในยุคปัจจุบัน” โดยระบุว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด การเติบโตของโลกออนไลน์ได้ทำให้การประชาสัมพันธ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ โดยการเข้ามาแทนของโลกดิจิทัลและช่องทางที่เปิดกว้างทั้งโซเชียลมีเดีย ออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับการสื่อสารบนโลกโซเชียลต่าง ๆ ทำให้พฤติกรรมและรูปแบบวิธีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบอย่างมากในด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคปัจจุบัน สำนักประชาสัมพันธ์ ในฐานะที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสู่สาธารณชนและเข้าถึงประชาชนในทุกรูปแบบและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสร้างทักษะการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน รวมถึงมีทักษะการในการนำเสนอข่าวสาร และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในปัจจุบัน

สำหรับภายในโครงการอบรมฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การนำเสนอภารกิจวุฒิสภาให้น่าสนใจ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนในปัจจุบัน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม