ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ควงเกษตรจังหวัด เยี่ยมโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable VIlage) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณเวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายชินโชติ ลาภพระแก้ว รักษาการเกษตรอำเภอเชียงดาว และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ร่วมการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน(Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการนี้มอบต้นกล้าผักสวนครัว และอโวกาโด แก่เกษตรกรในโครงการ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ ๗,๗๓๐ ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำห้วยแม่เกี๋ยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง บ้านห้วยแม่เกี๋ยงมีจำนวนประชากร ๔๔ ครัวเรือนเป็นชาติผาแดง พื้นที่ทำเกษตร๕๐๖ไร่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก

จากการศึกษาต้นแบบระบบการเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบเกษตรยั่งยืนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน พบว่าในอดีตเกษตรกรในชุมชนมีการทำเกษตรเชิงเดี่ยวคือ การปลูกข้าว ข้าวโพด และปลูกผัก ที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตคุณภาพต่ำและปริมาณลดลง และมีผลต่อสุขภาพอนามัยของเกษตรกร จึงทำให้เกิดแนวทางแก้ปัญหาด้วยการปรับระบบเกษตรเชิงเดี่ยวสู่ระบบการปลูกพืชผสมผสานระบบเกษตรแบบประณีต และระบบเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยปรับเปลี่ยนเป็นการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วงและอะโวคาโด้ และมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักในโรงเรือน เช่น ผักกินใบ และการทำปศุสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือนและสร้างรายได้ สร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม