เกษตรเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “เกษตรวิชญา” ขยายผลแปลงเรียนรู้ไม้ผลเมืองหนาวแก่เกษตรกร

“โครงการเกษตรวิชญาขยายผลแปลงเรียนรู้ไม้ผลเมืองหนาวแก่เกษตรกร”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดทำแปลงเรียนรู้ไม้ผลเมืองหนาว นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรหม เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมเกษตรกรร่วมในโครงการร่วมเรียนรู้และจัดทำแปลง ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเกษตรวิชญา เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) มีพระราชดำริมอบที่ดินเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม้ผลและพืชผักเมืองหนาวตามระบบ GAP ให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยหมู่บ้านกองแหะมีเกษตรกรในโครงการจำนวน 60 ครัวเรือน พื้นที่อยู่บนเขาสูงความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 -1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเล การผลิตพืชบนพื้นที่สูงลาดชันนั้น ทำเป็นลักษณะคล้ายขั้นบันไดเพื่อเป็นการลดการชะล้างดินแร่ธาตุความอุดมสมบรูณ์ของพืช ไม้ผลพืชผักที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้แก่ ซาโยเต้ ผักสลัด สตรอว์เบอรี่ อโวกาโด พลับ แมคคาเดเมีย และไม้ผล พืชชนิดใหม่เริ่มศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตได้แก่ แอปเปิลพันธุ์แอนนา ที่มีขนาดผลใหญ่สีแดง เนื้อให้รสหวานอมเปรี้ยว ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เก็บผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่โครงการ เป็นพืชชนิดใหม่ที่จะขยายผลสู่พื้นที่เกษตรกร เป็นโอกาสสร้างรายได้แก่เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม