“ศุภมาส”เล็งยกระดับ มหาวิทยาลัยอีสานเหนือ

“รมว.ศุภมาส” ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนประชุม ครม.นอกสถานที่ เผยดีใจที่เห็นชาวบ้านมีความสุขจากการที่ กระทรวง อว.เข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ผ่านหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยในพื้นที่ พร้อมยกระดับบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภูและอุดรธานีสู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/66 ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี )ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายการทำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด อว. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. ผู้บริหารกระทรวง อว.และผู้บริหารงาน อว.ส่วนหน้า พร้อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง อว.เข้าร่วม

พร้อมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการของกระทรวง อว.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เช่น UDRU NEXTs และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ upskill – reskill บัณฑิตพันธุ์ใหม่ การผลิตผ้าทอมือย้อมคราม นวัตกรรมยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนในบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออก การบริหารจัดการน้ำชุมชน การนำ BCG โมเดลขับเคลื่อนชุมชนที่มีฐานการผลิตข้าวเหนียวให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มแบบครบวงจร เป็นต้น

รมว.อว. กล่าวหลังประชุมมอบนโยบายการทำงานด้าน อววน.พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ว่า พื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสาน มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวย และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในพื้นที่ ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา ดังจะเห็นจากเป็นแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี แหล่งวัฒนธรรมและประเพณี เช่น เทศกาลผีตาโขน เทศกาลบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว จ. เลย เป็นต้น ซึ่งพร้อมที่พัฒนาศักยภาพให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือน เพื่อเป็นการนำรายได้เข้าสู่จังหวัด กระทรวง อว.พร้อมให้การสนับสนุน ในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัด อว. มาบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้โดดเด่นกว่าเดิม ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำผลักดันให้กระทรวง อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ดังนั้นการมีส่วนร่วมกับพื้นที่และชุมชนจึงสำคัญ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมกับยกระดับทั้งภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชน

“ดีใจที่ได้เห็นความสุขของพี่น้องประชาชนที่มาจากการที่ กระทรวง อว.เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำ อววน.เข้ามาช่วยในการพัฒนาพื้นที่ผ่านหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ตนมุ่งเน้นคือหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาของ อว. ต้องร่วมมือกับพื้นที่ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องช่วยยกระดับคุณชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนให้ได้ ขณะที่การดูแลนักศึกษาก็เป็นนโยบายสำคัญที่มอบให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่นำไปปฏิบัติคือ 1.การยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง และให้มีศูนย์หรือระบบดูแลนักศึกษาทั้งร่างกายและจิตใจ 2.การพัฒนาหลักสูตร non degree หรือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องเรียนถึง 4 ปี” น.ส.ศุภมาส กล่าว.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม