“พวงเพ็ชร-ชลน่าน” จับมือ สนอง “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” เดินหน้าเชื่อมข้อมูลพระ รักษาพยาบาลตามสิทธิ  สำเร็จแล้ว 1.8 แสนรูป เร่งให้ครบใน พ.ค. นี้

วันนี้ (4 มกราคม 2567) เวลา 10.30 น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วม “ปวารณา” สานพลังการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 “ธรรมมรรคาสู่ระบบสุขภาพที่สมดุล” โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม องค์ประธานในพิธี

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนาและหน่วยงานองค์กรภาคี ในการ “ปวารณา” หรือแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรพระพุทธศาสนา หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนธรรมนูณสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2566  รวมถึงการขับเคลื่อนสถานชีวาภิบาลโดยองค์กรพระพุทธศาสนา และการจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ โดยมีการการบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ และการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากับการดำเนินงานด้านสุขภาพและสุขภาวะ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทั่วประเทศ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกต่อคณะสงฆ์โดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และคณะสงฆ์ เรากำลังจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อย่างทั่วถึงและสะดวกยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ได้จัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและสามเณรเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 180,000 รูป เหลืออีกประมาณ 100,000 รูป ซึ่งคาดว่าข้อมูลทั้งหมดจะเรียบร้อยภายในเดือนพฤษภาคม 2567 และยังได้มีการจัดทำโครงการสังฆาภิบาลเพื่อพระสงฆ์อาพาธ ซึ่งวัดควรมีสถานที่สำหรับดูแลพระที่อาพาธ โดยเน้นสนับสนุนส่งเสริมวัดให้มีกุฏิ อาคาร สถานที่ในการสังฆาภิบาลดูแลพระสงฆ์ ภายใต้แนวคิดสถานชีวาภิบาล

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม