รมว.มหาดไทยมอบนโยบายผู้ว่าฯ ภาคใต้ เน้นย้ำคนมหาดไทยให้ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้พี่น้องประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี

วันนี้ (24 ม.ค. 67) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน โอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมประชุม

นายอนุทิน ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และทำให้พี่น้องประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยน้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มุ่งพัฒนาอาชีพพี่น้องผู้ประกอบการผ้าที่ผลิตผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ผ้าทอไทย เพื่อก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเครื่องนุ่งห่มถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน การสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการพัฒนาอาชีพ เป็นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงประเด็น

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านผ้าไทย โดยต่อยอดยกระดับผ้าไทย ด้วยการพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ลายท้องทะเลไทย ลายปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง ลายป่าแดนใต้ และลายดอกรักราชกัญญา อีกทั้งยังพระราชทานแนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ทำให้คนทุกวัยหันมาสวมใส่ผ้าไทย ทั้งทรงพัฒนาการใช้สีธรรมชาติมาย้อมผ้าแทนการใช้เคมี ด้วยพระดำริ Sustainable Fashion และทรงให้ความสำคัญกับการทำ Branding การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อ การทำ Story Telling เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทินฯ ยังได้กล่าวถึงหัวข้อการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่จังหวัดระนอง ซึ่งรัฐบาลมีโครงการที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพื้นที่ภาคใต้ คือ โครงการแลนด์บริดจ์ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงภาคใต้ไปสู่โลก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง อีกทั้งจะสามารถสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมให้แก่พื้นที่บริเวณรอบโครงการแลนด์บริดจ์ เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในภูมิภาค

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ อันส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ เป็นอุปสรรคต่อพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ได้กำกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวทางและแผนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง ซึ่งเมื่อวานนี้ (23 ม.ค. 67) ตนได้ลงพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้เห็นภาพตลาดนัดแก้หนี้ มีลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน มาร่วมพูดคุย ไกล่เกลี่ย หาทางแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นลำดับ

ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้สำเร็จ ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบ โดยมาตรการของสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งยังได้กล่าวถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืน ที่จะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นในทุกวิถีทาง เพราะพวกเราเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองจะให้ผู้กระทำความผิดยังทำผิดก่ออาชญากรรม ทำร้ายประชาชนไม่ได้

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่พนักงานฝ่ายปกครองได้ทำการ Kick-off ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองในทุกจังหวัด อำเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นที่ปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตาม

นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคำชื่นชมจากนักวิชาการหลายท่าน รวมถึงพี่น้องประชาชนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามแนวทางจัดระเบียบสังคมผ่านกลไกฝ่ายปกครอง จึงขอให้ทุกจังหวัดได้วางระบบ รูปแบบ และติดตามเร่งรัดการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการข่าว เพราะการข่าวที่ดีจะนำไปสู่การจัดระเบียบสังคมร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัด/อำเภอ เฉกเช่นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างผ่านชุดปฏิบัติการส่วนกลาง

“ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอ ต้องช่วยกันทำงานในเชิงคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เห็นเพียงข้อมูลเชิงปริมาณแล้วจะบอกว่าประสบความสำเร็จ ทำให้งานสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ว่างานเสร็จ และนำแนวนโยบายเน้นหนักทั้ง 10 ประการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเอาจริงเอาจัง และติดตามงานโดยไม่มีวันหยุด เราต้องช่วยกันทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ดี เพื่อทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม