กองทัพภาค 3 ขนซังข้าวโพด มอบผู้เลี้ยงโค ไม่ต้องเผา แถมมีประโยชน์

เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 จัดขนซังข้าวโพด จากแม่แจ่ม ส่งมอบผู้เลี้ยงโค ที่แม่ออน ไม่ต้องเผา แถมมีประโยชน์

ที่บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 / กอ.รมน.ภาค 3 ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2 จัดกำลังพลและรถบรรทุกสนับสนุนปศุสัตว์เชียงใหม่ ในการขนย้ายซังข้าวโพดอัดก้อนและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 255 ก้อน น้ำหนัก 5,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปส่งมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีความสำคัญในการสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดของพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ที่ไม่ได้ใช้แล้วเป็นการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และยังทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อ.แม่ออน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นการลดเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพื้นที่ต้นทาง แถมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรปลายทาง ลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก

โดยมีนางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการส่งมอบและพลโท วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา , ปศุสัตว์ เชียงใหม่ , เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม