นายกฯ เศรษฐา แถลงวิสัยทัศน์ Ignite Thailand : Agriculture Hub ปลุกพลังเกษตรไทย ปลูกความยิ่งใหญ่ระดับโลก พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางเกษตรและอาหารของโลก

รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะภาคเกษตรเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีความพร้อม มุ่งมั่นยกระดับภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรไทย ให้มีรายได้มากขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ด้วยนโยบายและมาตรการสำคัญ

ทั้งมาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศไทย พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกษตรกรประกอบอาชีพได้เต็มที่ ผลสำเร็จคือภาคเกษตรเติบโต นำรายได้สู่ประเทศอย่างมหาศาล มาตรการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันการทำเกษตรแม่นยำ และการจัดการกับปัญหา Climate Change ทั้งนี้ การทำเกษตรแม่นยำ จะทำให้เราสามารถยกระดับสินค้าเกษตรและศักยภาพเกษตรกรไทยได้ รวมถึงมาตรการความยั่งยืน ไม่เผา การรณรงค์ลดเผาที่ก่อให้เกิด PM2.5 ที่ผ่านมาดำเนินการได้จริงแต่ยังไม่เพียงพอ ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมด้วย เพื่อช่วยลดผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของภาคการเกษตร ที่ส่งผลต่อการแข่งขันในเรื่อง Carbon Emission

นายกฯ เชื่อมั่นว่าผลสำเร็จจากการพัฒนาภาคการเกษตร ไม่เพียงแต่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ดี ปลดหนี้ มีภูมิคุ้มกันและสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม