รมว.ศธ. เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการในการให้บริการสาธารณะด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 โดยมี ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. คณะผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการ    คุรุสภา

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. ในครั้งนี้ จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระหนี้สิน ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น

“การบริหารการเงินภายในครอบครัว การค้ำประกัน หรือการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เกิดในด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น จึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตรวมถึงสภาพจิตใจ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงจัดโครงการอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการถ่ายทอดของวิทยากร นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงานของท่าน สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณคณะวิทยากร คณะผู้จัดโครงการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการให้มีการอบรมในครั้งนี้ รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และหวังว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ”

ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “ในนามของผู้จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันนี้ การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย

    1. คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรบรรยายโดย นายสมยศ วัฒนภิรมย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

        2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐวิทยากรบรรยายโดย นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

       3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป วิทยากรบรรยายโดย นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

     4. กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วิทยากรบรรยายโดย พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การจัดสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก  ช.พ.ค. ตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบายของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ในการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 500 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น (4 ภูมิภาค) ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 ภาคกลาง จัดอบรม ณ หอประชุม

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม