นิด้าโพลชี้คนศรีสะเกษหนุนอ๊งอิ๊งค์เป็นนายกฯ และเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งส.ส.เขต-บัญชีรายชื่อ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนศรีสะเกษเลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-19 เมษายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดศรีสะเกษ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนจังหวัดศรีสะเกษเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนศรีสะเกษจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 47.67 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 16.50 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 10.50 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 7.33 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 5 ร้อยละ 5.17 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 6 ร้อยละ 3.17 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 3.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 2.33 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 10 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และร้อยละ 1.83 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)  น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) และไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

สำหรับพรรคการเมืองที่คนศรีสะเกษจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 67.17 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 15.83 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 5.50 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.50 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 6 ร้อยละ 1.67 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 1.17 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 1.00 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 1.16 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคพลังประชารัฐ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี และพรรคสร้างอนาคตไทย    

ส่วนพรรคการเมืองที่คนศรีสะเกษจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 64.67 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 16.33 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 6.17 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 3.83 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.17 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 1.33 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 1.00 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 2.00 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยภักดี พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคสร้างอนาคตไทย

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 48.33 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.67 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 10.50 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 18.83 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.67 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 28.00 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.00 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 98.84 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 0.33 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.83 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 30.17 สถานภาพโสด ร้อยละ 67.33 สมรส และร้อยละ 2.50 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 34.00 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.83 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.00 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 20.67 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.50 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 8.50 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.83 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 15.50 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 19.67 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 20.17 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.17 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 4.16 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 18.83 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 32.17 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 27.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 6.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 2.67 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 10.16 ไม่ระบุรายได้

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม