นายกฯ แถลง ร่าง พ.ร.บ. งบปี 68 ย้ำ ดำเนินตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างการเติบโตให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 นายกรัฐมนตรี แถลงร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นวงเงิน 3,752,700 ล้านบาท มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ ผ่านการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา และวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง 8 อุตสาหกรรม บนการพัฒนา 6 พื้นฐานสำคัญ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ในการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรของประเทศให้บรรลุเป้าหมาย

คำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย และแผนทุกระดับ โดยรัฐบาลจะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใช้จ่ายเงินภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กระตุ้นเศรษฐกิจให้เม็ดเงินไหลไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจ สร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม