ครม. ไฟเขียวลดภาษีน้ำมันดีเซล 1 บาทต่อลิตร นาน 3 เดือน เริ่ม 20 ม.ค. – 19 เม.ย. 67

ที่ประชุม ครม. (16 ม.ค. 67) เห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน โดยปรับลดลง 1 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. – 19 เม.ย. 67 เพื่อลดภาระค่าครองชีพด้านราคาพลังงานให้กับประชาชน

ที่ผ่านมา รัฐบาล ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงการคลัง ได้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดยก่อนหน้านี้ กรมสรรพสามิต ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 35) พ.ศ. 2566 (ปรับลดลง 2.50 บาท/ลิตร) เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 20 ก.ย. – 31 ธ.ค. 66 เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกช่วยตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ในครั้งนี้ จึงเห็นควรดำเนินมาตรการทางภาษีต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว คาดว่าจะทำให้กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลดลงประมาณ 6,000 ล้านบาท แต่จะช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจ

.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม