เที่ยวตามรอยพระเกจิเมืองรองต่อยอดเมืองหลักภาคอีสาน ลุ้นรับปฏิทินมงคลปี 2567

เปิดเส้นทางสิริมงคลรับปีใหม่ตามรอยพระเกจิเมืองรองของภาคอีสาน ททท.แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวน่าลองในเมืองรอง กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร เชื่อมถึงขอนแก่นเมืองหลักภาคอีสาน แนบหลักฐานการใช้จ่ายในพื้นที่เมืองรอง ลุ้นรับมงคลปฏิทิน 2567 ตามรอย          12 พระเกจิอีสาน ฉบับพรีเมียม

เตรียมเปิดศักราชใหม่ต้อนรับปี 2567 ปีมะโรงมังกรทองด้วยการไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็น         สิริมงคลที่สายบุญ สายมู สายเที่ยวไม่ควรพลาด ในเส้นทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ในจังหวัด“เมืองรอง”ของภาคอีสานและเชื่อมโยงเมืองหลักภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น ให้นักท่องเที่ยวเดินทางตามความศรัทธา       ที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองรอง กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร สะท้อนถึง        พหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างความเชื่อกับศาสนา นำมาเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางในเส้นทางแห่งความศรัทธาให้นักท่องเที่ยวได้เดินตามรอยเส้นทาง 12 พระเกจิชื่อดังในเมืองรองของอีสานอันประกอบไปด้วย 

1.พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระภิกษุเรืองเวทย์แห่งภาคอีสาน ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติครบถ้วนในสมณรูป มีความเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก

2.พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

เป็นพระเกจิฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เป็นพระแบบอย่างที่ดีของสังคม

3.พระครูนันทศาสนกิจ (พิทูล อานันโท) วัดโชคชัยโนนขวาง ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระนักพัฒนา เป็นนักเผยแผ่ศาสนาพุทธที่มีลูกศิษย์มากมายและท่านยังเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั่วไป มีคติธรรม “กราบพระพุทธอย่าให้ถูกทองคำ กราบพระธรรมอย่าให้ถูกใบลาน กราบพระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลาน”

4.พระครูสิริธรรมโกวิท (สายทอง สิริธมฺโม) วัดดอนเกลือ ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระป่าสายอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคร่งครัดปฏิบัติกรรมฐาน มนต์คาถาของท่านศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่องลือทั่วแดนอีสาน มีวิชาเป่างูสวัด สะเดาะก้างติดคอ เป่าบาดแผล และการดูดวง

5.หลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร วัดป่าหนองหลุบ ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นพระเกจิผู้สร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งแรกที่เดียวในจังหวัดขอนแก่น วัดจะมีบรรยากาศแบบธรรมชาติ ไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้เพียงแสงเทียน แสงจันทร์ แสงอาทิตย์ ใช้บรรยากาศใต้ต้นไม้และลานเจดีย์ ซึ่งเป็นวัดป่าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดขอนแก่น

6.พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย  มนุญฺญพโล)  วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย 

จ.มหาสารคาม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระเครื่องของหลวงพ่อมนูญชัย จัดเป็นวัตถุมงคลชื่อดังของมหาสารคาม

7.พระครูภาวนาสกลธรรม (ขาว พุทธรักขิโต) วัดป่าคูณคำวิปัสสนา ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

มีปาฎิหารย์ด้านต่าง ๆ ของหลวงปู่ขาว เช่น มีลางล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า วัดป่าคูณคำวิปัสสนาถือได้ว่าเป็นวัดป่าที่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมายอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง

8.หลวงปู่บุญมา (เจ) กตปุญโญ วัดป่าวิเวกธรรม ต.ชัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พระเถระที่มีวัตรปฏิบัติดีเสมอต้นเสมอปลายนอกจากนี้ ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิทยาคมที่เข้มขลัง ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน สืบสายธรรมจากหลวงพ่อคง จัตตมโล วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี พระเกจิ- อาจารย์ชื่อดัง

9.พระราชวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท ป.) วัดพระธาตุหมื่นหิน ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ พระเกจิเรืองวิทยาคมอีกรูปของภาคอีสาน มีวัตรปฏิบัติดี สมถะ เรียบง่าย เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา

10.พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมือง       จ.มหาสารคาม เป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมจากหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนมและภาคอีสาน โดยหลวงปู่คำพันธ์ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหัวใจคาถา 108 วิธีการตั้งธาตุหนุนธาตุเสริมธาตุ พระคาถาปฐวีธาตุและเคล็ดปฏิบัติกัมมัฏฐาน เป็นต้น

11.พระครูปลัดสุขวัฒน์ (อนุสรณ์ ปภสฺสโร) วัดท่าสะเเบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองสาเกตุนคร (เมืองโหวด) ท่านมักจะถูกนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลเกือบจะทั่วทุกภาคในประเทศไทย เพราะขึ้นชื่อว่า “ปลุกเสกวัตถุมงคลได้เข้มขลัง” เป็นพระดี มีวิทยาคมของจริง

12.พระครูสมุห์สุริยา สุภัทโท วัดศรีมงคล ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด พระเกจิและพระนักพัฒนาโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาหลักทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปฎิบัติ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลรับปีใหม่ กราบพระเกจิ ชมความงดงามและความร่มรื่นของวัดป่าแล้ว อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าประทับใจของเมืองรองที่ต้องลอง ให้ทริปปีใหม่เต็มไปด้วยความสุข ทั้งกายและใจ อิ่มบุญ ได้ท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ในจังหวัดเมืองรอง พร้อมลุ้นรับมงคลปฏิทิน 2567 ตามรอย 12 พระเกจิอีสาน เพียงกดไลค์ กดแชร์ ร่วมตอบแบบสอบถามผ่านลิงก์ https://amazingthailand.feyverly.com/esanblessing พร้อมแนบหลักฐานการใช้จ่ายในพื้นที่เมืองรอง เช่น ใบเสร็จค่าที่พัก ใบเสร็จค่าเติมน้ำมัน หรืออื่น ๆ ก็สามารถลุ้นรับมงคลปฏิทิน 2567 ตามรอย 12 พระเกจิอีสาน ฉบับพรีเมียม ที่มีความสวยงามอลังการ เป็นมงคลแก่ผู้ครอบครอง ทรงคุณค่าและน่าเก็บสะสม ร่วมกิจกรรมได้จนถึง 15 ก.พ. 2567 และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ ททท.กำหนด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม