คณะอนุกมธ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับฝุ่นกับอัตราการระบายอากาศในประเทศไทย ณ กรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ กรมอุตุวิทยา กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมตามแนวทางสำนักงานสีเขียวของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ด้วยการใช้เอกสารการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษ  โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ในส่วนที่เกี่ยวกับฝุ่นกับอัตราการระบายอากาศในประเทศไทย ร่วมกับ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รองอธิบดี ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา       

 

 

                   

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม