นักวิชาการแนะสร้างฐานข้อมูลใช้AI วิเคราะห์ประมวลผลสู้กับโควิด-19

ศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช  อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โพสต์FB ส่วนตัว Sutthisak Phongthanapanich  โดยระบุว่า ในฐานะนักวิชาการคงช่วยประเทศชาติได้ในแง่การออกความเห็นที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม วันนี้จึงขอเสนอโมเดลในการรับมือการแพร่ระบาดด้วยเทคโนโลยี AI และ big data ตามที่ผมพอจะมีความรู้บ้างครับ

เนื่องจากในปัจจุบัน รัฐบาลมีข้อจำกัดในแง่ทรัพยากรอย่างมาก ดังนั้น ความพยายามที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยการบริหารจัดการแบบภายรวม คงประสบความสำเร็จได้ยาก เพราะทรัพยากรที่มีล้วนอ่อนล้าหมดแล้ว ดังนี้ ผมจึขอเสนอวิธีการควบคุมแบบจำกัดพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข resources scarcity ดังนี้

1 ต้องสร้างฐานข้อมูลผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด ด้วยการระบุพิกัดของทุกคนลงในฐานข้อมูล พร้อมระดับความรุนแรงของการติดเชื้อ

2 ใช้ AI ทำการวิเคราะห์เพื่อแบ่งโซนพื้นที่และแบ่งกลุ่มตามระดับความรุนแรงในแต่ละพื้นที่ (segmentation)

3 หาความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างชุมชนใกล้เคียง (คล้ายกับการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างเซลล์ของ voronoi diagram) ซึ่งตุดนี้มีความสำคัญมาก เพราะ มันจะบ่งบอกได้ว่าการแพร่ระบาดจำกัดในพื้นที่ หรือมีการติดต่อระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง

4 ใช้มาตรการสาธารณสุขเข้าควบคุมตามระดับความรุนแรง ซึ่งผมไม่มีความรู้ในส่วนนี้

5 อัพเดตโมเดล ด้วยการเพิ่มตัวแปรอื่น ที่อาจแปรผันตามสถานการณ์

ถ้านำแนวทางนี้มาใช้ ผมหวังว่าคงมีประโยชน์กับประเทศชาติบ้างนะครับ เพราะเราสามารถทุ่มเททรัพยากรที่จำกัดให้ตรงพื้นที่เป้าหมายได้แม่นยำขึ้นครับ

ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม