อดีตรมว.การท่องเที่ยวและกีฬาแนะรัฐบาลเร่งรื้อกฎระเบียบ และโครงสร้างที่เป็นอุปสรรค์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ”ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ในยุค วิกฤตโควิด19”ในการปัจฉิมนิเทศหลักสูตร”วิทยาการการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง ,บบส.หรือ Advance Master of Management Program ,AMM.”รุ่นที่ 6 ที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์(นิด้า)

โดยนายวีระศักดิ์ได้ให้ข้อคิดว่า….”4อย่างที่น่าพิจารณาเร่งทำให้ได้มากที่สุดนอกจากการให้บริการอย่างน่าประทับใจที่สุดแก่ลูกค้า ในระหว่างที่ไทยค่อยๆเติมลูกค้าท่องเที่ยวให้กลับไปถึง”จุดทรงตัวใหม่ “คือ

1. ปรับรื้อกฎระเบียบที่เคยเป็นคอขวดอุปสรรคในอุตสาหกรรมเดินทางออกไปให้มาก ลดภาระเอกสารและคิวที่ไม่จำเป็นให้ทั้งผู้เดินทาง และผู้ประกอบการ

2.ปรับรื้อระบบกายภาพการเดินทางที่เชื่อมกันได้สะดวกระหว่าง บกเรืออากาศ ทางเท้าทางลาดห้องน้ำ ป้ายบอกทาง การสื่อภาษา ลานจอด ลานส่ง ที่พักคอย ให้ได้มาตรฐานสากลให้มากทั้งในเส้นทางเมืองรองและเมืองหลัก

3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ราชการกำกับดูแล ให้มีเจ้าภาพและมีภาคีร่วมพัฒนาอย่างมีความรู้ มีความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนและกระจายรายได้แก่ถิ่น

4.พัฒนาเครื่องมือตลาดเงิน ตลาดทุนเพื่อทำให้เศรษฐกิจการพัฒนาด้านท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างเข้าถึง มุ่งสร้างนวัตกรรมและบุคลากรการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ร่วมกันรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล

….ในวันที่ห้องรับแขกยังโล่ง เป็นวันที่สามารถซักม่านถอดพรม จัดเรียงข้าวของกันใหม่ให้ดูดี อยู่สบาย แต่เรื่องเหล่านี้ต้องเร่งใส่พลังทั้งจากภาครัฐและภาคการเงิน เพื่อให้หุ้นส่วนการพัฒนาทั้งจากหน่วยราชการ เอกชนชุมชนและท้องถิ่น สามารถสานมือทำงานปรับแต่งได้อย่างมียุทธศาสตร์สอดคล้องกันได้มากๆ

…ทำบ้านเราให้น่าอยู่ แล้วจะน่าเที่ยวเอง

…ได้โอกาสที่เราจะมองท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือการบำรุงประเทศ ..ไม่เป็นเพียงเป้าหมายหารายรับเพียงด้านเดียวจนขาดการบำรุงพัฒนาที่ยั่งยืน”……นายวีระศักดิ์กล่าว

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม