พล.ร.7 สนับสนุน นศท. เปิดพื้นที่ให้ศึกษาดูงาน

“มาให้รู้ ดูให้เห็น ลองทำให้เป็น แล้วนำไปพัฒนาชาติต่อไป” พล.ร.7 สนับสนุน นศท. เปิดพื้นที่ให้ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 66 เวลา 13.00 – 15.00 น. พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดูงานและทัศนศึกษาของ นศท. จาก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 300 นาย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

1.เยี่ยมชมพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติ และประวัติศาสตร์ฯ บรรยายโดย มัคคุเทศน์น้อย พล.ร.7

2.เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายโครงการพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ ตามพระราชดำริฯ , โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตามพระราชดำริฯ , โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 และ ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โดย นศท. ได้ให้ความสนใจทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์และโครงการตามพระราชดำริเป็นอย่างมากซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านสถานที่และการปฏิบัติด้วยตนเอง การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม