หมอกควันเชียงใหม่ ทำโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเฉียบพลัน เพิ่มจำนวน

เชียงใหม่ ข้อมูลจากสธ.เชียงใหม่พบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเฉียบพลัน มค – กพ 66 เดือนละกว่า 800 ครั้ง สำรวจกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่พบอายุเกิน 60 ปี เกือบ 5 แสนคน กลุ่มอายุ 0-5 ปี กว่า 1 แสนคน เป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีกลุ่มเปราะบางและเสี่ยงมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศช่วงเย็นจะเห็นกลุ่มควันสีขาวปกคลุมตัวเมือง จากการมองไปในระยะไม่เกิน 100 เมตร ตามตึกใกล้จะเห้นกลุ่มควันสีขาวปกคลุม หากมองเกินจาก 100 เมตรออกไปจะไม่เห็นตัวตึกอาคารหรือ เสาสูงได้ มองเครื่องบินขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่ ก็จะมองได้ขุนมัวไม่ชัดเจนระยะจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 100 -200 เมตร

จากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากเกิดปัญหามลพิษจากฝุ่นควันพิษPM 2.5 เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีผู้ป่วยจากจากโรคปอดอุดกั้นเรื้องรังเฉียบพลันเดือนมกราคม 2566 จำนวนตรวจ 883 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนตรวจ 879 ครั้ง ซึ่งจากตัวเลขเป็นการขอเข้ารับการตรวจรับการรักษาจากผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการำสำรวจข้อมูลของ 6 กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสียง ทั้ง 25 อำเภอ พบผู้สูงอายุเกิน 60 ปี รวมจำนวน 378,282 คน กลุ่มอายุ 0-5 ปี รวมจำนวน 103,263 คน โรคทางเดินหายใจ (ปอดอุดกั้นเรื้อรังเฉียบพลัน ) รวมจำนวน 9,239 คน โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมจำนวน 3,388 คน หญิงตั้งครรภ์ รวมจำนวน 3,349 คน และโรคหืด รวมจำนวน 79 คน รวมทั้งหมด 6 กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง รวมจำนวน 497,573 คน ทั้งนี้ ได้ให้อสม. ในแต่ละพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมแล้ว ออกประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลด/งดกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง

ส่วน ช่วงเวลา 08.00 น. ตรวจสอบจากการตรวจคุณภาพอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แบบรายชั่วโมง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA จากการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นสีแดงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 มากที่สุด อำเภอเวียงแหง มีค่า 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาอำเภอฝาง มีค่า 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอำเภอกัลยาณิวัฒนา มีค่า 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน (Hotspot)

ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2566 รอบเช้า จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 29 จุด เป็นอำเภออมก๋อย 5 จุด,อำเภอสันทราย 4 จุด ,อำเภอพร้าว 4 จุด,อำเภอไชยปราการ 3 จุด ,อำเภอแม่ออน 3 จุด ,อำเภอแม่แตง 3 จุด ,อำเภอดอยเต่า 2 จุด ,อำเภอแม่วาง 2 จุด ,อำเภอเชียงดาว 1 จุด .อำเภอฮอด 1 จุด และอำเภอสันกำแพง 1 จุด

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม