“ประชาธิปัตย์”ยินดีพิจารณาข้อเสนอ 5 ข้อของภาคประชาชน ส่งตัวแทนร่วมเวทีดีเบตธรรมศาสตร์

“ประชาธิปัตย์”ยินดีพิจารณาข้อเสนอ5ข้อของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าโฉนดชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน สิทธิชุมชน สวัสดิการรัฐและกระจายอำนาจ ยืนยันส่งตัวแทนพรรคร่วมเวทีดีเบตธรรมศาสตร์

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์แถลงวันนี้ (1เม.ย.) ว่า พรรคประชาธิปัตย์ยินดีพิจารณาข้อเสนอ 5 ข้อของภาคประชาชนและจะส่งตัวแทนพรรคร่วมเวทีภาคประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ส่วนใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บางส่วนเป็นนโยบายที่ประกาศไปแล้ว เช่น โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การปฏึรูปที่ดิน การจัดที่อยู่อาศัย 1 ล้านหลัง การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง การออกกรรมสิทธิ์ทำกินในที่ดินของรัฐทุกประเภท การกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบราชการและกระบวนการยุติธรรม นโยบายเพศสภาพและชาติพันธ์ นโยบายรัฐสวัสดิการ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาจมีรายละเอียดในทางปฏิบัติที่จะต้องประชุมหารือกับภาคประชาชนกันอย่างใกล้ชิดซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีคณะกรรมการนโยบายหลายชุดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอทั้ง5 รวมทั้งบางประเด็นบางนโยบายที่จะหยิบยกขึ้นหารือเพิ่มเติมกับภาคประชาชนเช่น การปราบปรามการทุจริตที่ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข เป็นต้น
สำหรับข้อเสนอระดับนโยบาย 5 ด้านที่ภาคประชาชนประกอบด้วย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ในนามเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด นำโดย นายสมนึก พุฒนวล นางณัฐธยาน์ แท่นมาก นางกันยา ปันกิตติ นางอารี สุขสม นายบุญ แซ่จุง ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชนต่อพรรคการเมืองต่างๆ ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ความว่า เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) สมาชิกพีมูฟ (P-Move) เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยึดแย่งทรัพยากรธรรมชาติ และไร้โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่จําเป็นในการดำรงชีวิต เป็นกลุ่มขบวนชาวบ้านที่อยู่ในสภาวะของการดิ้นรนต่อสู้เพื่อแสวงหาปัจจัยการผลิตที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต โดยเคลื่อนไหวผลักดันเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรม สิทธิของประชาชนในทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และ “สิทธิชุมชน” ซึ่งเป็น 1 ใน 8 เครือข่ายขบวนประชาชนจากทั่วประเทศ
มีดังนี้ 1.ที่ดินและที่อยู่อาศัย ที่ดินคือชีวิต ที่ดินไม่ใช่สินค้า เสนอให้ออกกฎหมายรับรองโฉนดชุมชน ออกกฎหมายธนาคารที่ดินตามเจตนารมณ์ประชาชน จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 2.เสรีภาพ กระบวนการยุติธรรม แก้ไขกฎรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และหลักการประชาธิปไตย นิรโทษกรรม คดีทางนโยบายที่เกี่ยวกับปัญหาป่าไม้ ที่ดิน ปรับปรุงกองทุนยุติธรรม ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ด้วยปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แก้กฎหมาย แก้ระเบียบกฎกระทรวง ให้รองรับสิทธิชุมชน 3.แก้ไขปัญหาสิทธิ สถานะและชาติพันธุ์ 4.ดำเนินการด้านรัฐสวัสดิการ และการกระจายอำนาจ และ 5.พัฒนาสาธารณูปโภค โดยทั้ง 5 ด้านเพื่อให้พรรคการเมืองต่างๆ นําไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบายของพรรค เพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านแนวทาง และกระบวนการประชาธิปไตย

“พรรคประชาธิปัตย์พร้อมรับข้อเสนอที่ทางขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จะยื่น
ข้อเสนอนโยบาย ณ ที่ทำการพรรค ในวันที่ 5 เม.ย.2566 และยินดีส่งตัวแทนพรรคร่วมเวทีภาคประชาชนเสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง ในวันที่ 6 เม.ย.2566 ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 77 ปีของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์” นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด.

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม