นายกฯ ขอบคุณสำหรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ยืนยันใช้งบประมาณปี 67 อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีเป้าหมาย ให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชน

วันนี้ (5 มกราคม 2567) เวลา 20.10 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณในนามของรัฐบาลว่า

ขอขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ที่รัฐบาลเสนอ ตนเองขอเรียนว่า แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะถูกจัดทำภายใต้เวลาที่เร่งด่วน มีงบประจำ งบผูกพันที่รัฐบาลจะต้องดูแลอย่างเป็นธรรมและมีวงเงินที่จำกัด แต่รัฐบาลจะยังคงให้ความสำคัญกับการมุ่งทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยโยบายระยะสั้นและนโยบายระยะยาว สำหรับงบประมาณวาระที่พิจารณาอยู่นี้มีจุดสำคัญ คือ เป็นงบประมาณที่ 4 เพิ่ม 1 ลด ดังนี้

 1. มีการจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

2. เพิ่มเงินลงทุนเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

3. เงินคงคลังเพิ่มขึ้นจากการจ่ายเงินคืนเพื่อรักษาวินัยทางด้านการเงินการคลัง

4. รายได้เพิ่มขึ้นซึ่งตนเองมั่นใจว่าเราจะสามารถขยายฐานภาษีจากการจัดเก็บรายได้ให้เป็นธรรม และ 1 ลด คือ รัฐบาลจะขาดดุลลดลงซึ่งจะเป็นการลงทุนทางการเงินที่คุ้มค่า

ยังมีอีกหลายนโยบายที่ตนเองได้แถลงไว้ อาทิ การเจรจา FTA การยกระดับวีซ่าของประเทศไทย-จีน  โดยไม่ต้องขอวีซ่า การกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยการยกเว้นวีซ่า เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ใช้งบประมาณ แค่เปลี่ยนขบวนการทำงานปลดล็อคกฎระเบียบบางอย่าง แต่สามารถสร้าง Impact ได้อย่างมหาศาล ทั้งนี้ มั่นใจว่าแม้จะเหลือระยะเวลาในการใช้งบประมาณปี 2567 ไม่นาน แต่รัฐบาลจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ใช้อย่างรู้คุณค่า ใช้อย่างมีเป้าหมายให้คุ้มกับเงินภาษีของประชาชน สำหรับความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภาฯ นี้ แต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบการพิจารณา ตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ให้เป็นไปโดยรอบคอบ

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม