โครงการ “ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน”

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 9.45 น. ทีมระดับผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฟื้นฟูระยะสั้น ภายใต้โครงการ “ฟื้นฟูชุมชน บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2567 ณ วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 1 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม รวมถึงหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 • กรมการจัดหางาน (สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส)
 • หน่วยทหารพราน 11 และทหารพราน 49
 • หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สนง.เกษตรอำเภอสุคิริน สนง.ประมงอำเภอสุคิริน และสนง.ปศุสัตว์อำเภอสุคิริน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแว้ง
 • ศูนย์แรงงานอำเภอสุคิริน
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุคิริน และโครงการวิจัยป่าไม้จุฬาภรณ์ฯ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน
 • เครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสุคิริน
 • โรงพยาบาลสุคิรินและ สนง.สาธารณสุขอำเภอ
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นิคมสร้างตนเองสุคิริน)
 • ที่ทำการปกครองอำเภอสุคิริน
 • วิทยาลัยการอาชีพสุคิริน และวิทยาลัยเทคนิคบางนรา
 • บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการฟื้นฟู เยียวยา สุขภาพกาย สุขภาพใจ ตลอดจนอาชีพของผู้ประสบอุทกภัย ในสามารถกลับมาดำรงชีพได้อย่างปกติอีกครั้ง โดยภายในงาน มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในการให้บริการประชาชน อาทิ การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ การตรวจสุขภาพ การลงทะเบียนให้กับผู้ทุพพลภาพ การให้คำแนะนำเรื่องที่พักอาศัย ค่าชดเชยบ้านเรือนเสียหาย รวมไปถึงการแนะนำส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น


นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมกันมอบชุดนักเรียน จำนวน 364 ชุด ให้กับนักเรียน 200 คน จาก 17 โรงเรียน ในอำเภอสุคิริน ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

ต่อมา เวลา 12.45 น.
มูลนิธิฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ 5 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อหุงข้าว ฯลฯ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเงินช่วยเหลือ แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 6 ครัวเรือน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม