รมว.เกษตรฯรับฟังความเดือดร้อนพี่น้องชาว “กะเปอร์” จ.ระยอง ย้ำ “กระทรวงเกษตรฯ” ไม่นิ่งนอนใจ ทำงานไวอย่างจริงจัง

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและพบปะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้มอบหมายกรมชลประทาน ในการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับวางแผนการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงาม เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางหิน ตำบลม่วงกลวง และ ตำบลกะเปอร์

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้มีการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับโครงการประตูระบายน้ำคลองกะเปอร์พร้อมอาคารประกอบ และโครงการประตูระบายน้ำคลองนาคาสายใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับภาคการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกเข้าพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอกะเปอร์ และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย รวมทั้งยังได้มอบหมาย ส.ป.ก.ในการสำรวจที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกร สำหรับจัดทำ “โฉนดเพื่อการเกษตร” เพื่อขยายโอกาสและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไป

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ให้งบประมาณอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปอาหารทะเลบ้านภูเขาทอง กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่ากลาง และกลุ่มประมงพื้นบ้านแปรรูปสัตว์น้ำ (บ้านหินกอง) อีกทั้ง มอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย พันธุ์ปลาเศรษฐกิจ เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นหม่อน รวมถึงมอบหญ้าอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรอีกด้วย

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องทุกคน และจะเร่งศึกษาแนวทางสำหรับการแก้ไขในทุกปัญหาความ เดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย่างรวดเร็วและจริงจัง”

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม