นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 เน้นย้ำ อาสารักษาดินแดน มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชองชาติ

วันนี้ (10 ก.พ. 2567) เวลา 09.00 น. ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร กรุงเทพมหานคร นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 โดยมี นายกองเอก ทรงศักดิ์ ทองศรี นายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก พรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายกองเอก ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายกองเอก พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายกองเอก ขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายกองเอก ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าที่นายกองเอก ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธี

โดยเมื่อนายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เดินทางถึงบริเวณพิธี ได้เดินขึ้นยืนบนแท่นเพื่อรับความเคารพ และตรวจแถวกองเกียรติยศของกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จากนั้น เดินเข้าสู่พระที่นั่งนงคราญสโมสร ประกอบพิธีถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเป็นประธานมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น และรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น พร้อมกล่าวสดุดี และพบปะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นายกองใหญ่ อนุทิน กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้วยความจริงใจ และขอขอบคุณทุกท่าน ที่สนับสนุนและพัฒนากิจการกองอาสารักษาดินแดน ให้มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด
“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ในพิธีสวนสนาม คราวเดียวกันนั้นทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอน อบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร” นายกองใหญ่ อนุทิน กล่าว


นายกองใหญ่ อนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนน้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้น มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี 2567 นี้ มีภารกิจสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ เช่น การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น โดยให้ทุกท่านยึดหลักการทำงาน “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” และเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย ท้ายนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรแก่ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จก้าวหน้าในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อระลึกถึงวีรกรรม และคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละ อุทิศเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ กองอาสารักษาดินแดนจึงได้จัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 ประกอบด้วย การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ทั้งนี้ มีผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ดังนี้

ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด รางวัลที่ 1 ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่ 1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีที่ 1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี


ประเภทรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ รางวัลที่ 1 ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอระแงะที่ 4 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองลำปางที่ 1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอฝางที่ 3 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านหลวงที่ 14 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ลาวที่ 18 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตาก

ประเภทกองร้อยมาตรฐาน ได้แก่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอชาติตระการที่ 5 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยะลาที่ 2 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเหนือคลองที่ 9 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านโฮ่งที่ 4 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแวงใหญ่ที่ 20 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรัตนวาปีที่ 9 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายประเภทกองร้อยบังคับการและบริการ รางที่ 1 ได้แก่ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประกอบด้วย ประเภท ก. ด้านการป้องกันและปราบปราม รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายหมู่ใหญ่ รัศมี ดารุณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกันทรารมย์ที่ 4 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ รางวัลที่ 2 ได้แก่ สมาชิกตรี อัษฎางค์ แก้วบุดดา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแกดำที่ 4 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม นายหมู่ตรี กิตติพงษ์ เข็มวิชัย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเวียงสาที่ 5 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายหมู่เอก นิมิตร อุทก กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุวรรณภูมิที่ 11 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด นายหมู่เอก วีรพงค์ สมเพ็ชร กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอถลางที่ 3 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต นายหมู่ใหญ่ พิสิทธิ์ สิทธิชุม กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง

ประเภท ข. ด้านการพัฒนาฯ รางวัลที่ 1 ได้แก่ สมาชิกเอก ภานุวัฒน์ ปากหวาน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที่ 1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายหมู่เอก ธนทัต แหอหลี กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าแพที่ 7 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล นายหมู่ใหญ่ อนิวัฒน์ ปริตรวา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาเชือกที่ 8 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายหมู่โท มงคล สังข์ธรรม กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสันกำแพงที่ 14 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ นายหมู่ใหญ่ ณัฐวุฒิ เครือสตอย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแพร่ที่ 1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ สมาชิกโท ปิยะณัฐ แนวสัตว์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอน้ำหนาวที่ 12 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม