นิด้าโพล“ทักษิณ”ผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองไทยรองลงมาเป็นนายกเศรษฐา และ“พิธา“

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ผู้ทรงอิทธิพล    ทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับผู้น่าเห็นใจทางการเมือง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมือง (สามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.90 ระบุว่าเป็น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 21.91 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 17.40 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 15.11 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 10.15 ระบุว่า ไม่มีผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองไทย ร้อยละ 9.01 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 6.11 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 4.27 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 3.28 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และร้อยละ 3.21 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ร้อยตำรวจเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นายภูมิธรรม เวชยชัย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายชัยธวัช ตุลาธน นายชวน หลีกภัย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายเนวิน ชิดชอบ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และร้อยละ 5.50 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนคิดว่าเป็นผู้ที่น่าเห็นใจทางการเมือง (สามารถเลือกตอบได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.79 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.86 ระบุว่า ไม่มีใครที่น่าเห็นใจทางการเมือง ร้อยละ 11.45 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 8.55 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 8.09 ระบุว่าเป็น นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 1.91 ระบุว่าเป็น นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 1.22 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.98 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นางสาวพรรณิการ์ วานิช นายชวน หลีกภัย นายภูมิธรรม เวชยชัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกัณวีร์ สืบแสง นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร และร้อยละ 6.34 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.55 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 18.01 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.71 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.57 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.06 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.37 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง ร้อยละ 35.42 สถานภาพโสด ร้อยละ 61.22 สมรส และร้อยละ 3.36 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง ร้อยละ 27.18 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 35.57 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.49 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.49 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.27 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 9.62 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.11 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.38 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.91 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.11 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 20.46 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 6.41 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.43 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 19.69 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.87 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 8.32 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.42 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.84 ไม่ระบุรายได้

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม