นายกฯ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว จ.กาฬสินธุ์ ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการ ยืนยันรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาลำน้ำชีอย่างเต็มที่ ให้ชาวกาฬสินธุ์ไม่ต้องประสบอุทกภัย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567  เวลา 11.45 น. ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2+300 บ้านโนนแดง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว โดยมีนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสภาพปัญหาพนังกั้นน้ำชี กม. 6+400 เป็นช่วงคุ้งน้ำของลำน้ำชี โดยช่วงฤดูน้ำหลากจะได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำค่อนข้างรุนแรง ด้วยโครงสร้างเดิมไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับกระแสน้ำที่ไหลมากระทบบริเวณคุ้งน้ำ เมื่อเข้าฤดูแล้งระดับน้ำชีจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มวลดินขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้ผนังกั้นน้ำดังกล่าวทรุดตัวลงและส่งผลให้ผิวจราจรเกิดความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนายกฯ รับฟังข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เพื่อซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี กม. 6+400 และโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำชี เพื่อป้องกันคันทาง (พนังแม่น้ำชี) พังทลายจากกระแสน้ำชีกัดเซาะคันทาง

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการที่จะซ่อมแซมตลิ่งริมลำน้ำชี ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในระยะสั้นหรือระยะยาว หากแก้ไขแล้วสามารถป้องกันได้ในระยะยาวบรรเทาความเดือดร้อน ลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน นับเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานแบบบูรณาการ วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้ดี เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละปีมาคาดการณ์ความเป็นไปได้ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ โดยการมาลงพื้นที่วันนี้ตนจะนำปัญหาที่ได้รับฟังไปพิจารณาหาทางแก้ไขผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ไม่ต้องประสบกับอุทกภัย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งขอยืนยันว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาลำน้ำชีอย่างเต็มที่

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม