มติที่ประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561) ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 187 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 3 คะแนน ไม่ออกเสียง 6 คะแนน

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นายมณเฑียร เจริญผล ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 124  คะแนนขึ้นไป จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม