ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯประกาศฉบับที่ 2 เร่งหาวัคซีนคุณภาพให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์  วอนใช้ข้อมูลวิชาการจัดการ และกระจายวัคซีน รีบฉีดวัคซีน และเข้มป้องกันติดเชื้อประชาชน

ประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 83 /2564

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3)

*******************

เป็นที่ประจักษ์ว่าบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) ที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง ภายใต้ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และมีบางรายเสียชีวิต รวมทั้งต้องมีการกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการรักษาพยาบาลทั้งระบบ นอกจากนี้มีการระบาดในบุคลากรและผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลหลายแห่ง โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยตรง ได้รับการฉีดวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งยังขาดข้อมูลการป้องกันโควิด 19 รวมทั้งข้อมูลการป้องกันอาการหนักหรือเสียชีวิตจากโควิด 19 ที่เกิดจากเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3  ดังนี้

1. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ใช้วัคซีนที่มีข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์ กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักและต่อเนื่องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

2. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลทางวิชาการล่าสุดมาใช้ในการพิจารณาการจัดหาและกระจายวัคซีน เพื่อปรับปรุงการดำเนินการให้ต่อเนื่องและทันเวลา เนื่องจากข้อมูลของวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

3. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก แต่ยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรคอื่น ๆ ได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ และใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564

พลอากาศโทนายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเรื่องนี้กันทั้งวัน ก่อนออกประกาศแถลงจุดยืน (position statement) เรื่องวัคซีนโควิด 19 ฉบับที่ 3

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม