แรงงานอิสระในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัดสมัครมาตรา 40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หมดเขตสมัคร 24 สิงหาฯนี้

แรงงานอิสระที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ช่วยเหลือแรงงานอิสระสัญชาติไทย ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ให้เงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน ประกอบด้วยในกลุ่ม 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

กลุ่ม 16 จังหวัด กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมส่งเงินสมทบ เพื่อให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ และจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้จนถึงภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้

ผู้ประกันตน สามารถจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 เข้ากองทุนประกันสังคม มี 3 ราคา ซึ่งอัตราการจ่ายเงินในงวดเดือนสิงหาคม 2564-มกราคม 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) ได้มีการประกาศลด ดังนี้

– เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

– เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ

– เดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

คุณสมบัติผู้สมัคร มาตรา 40 1.มีสัญชาติไทย 2.อายุ 15-65 ปี บริบูรณ์ 3.ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39 4.ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง 5.ผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6 และ 7

ส่วนวิธีการสมัคร 7 ช่องทาง 1.เว็บไซต์ประกันสังคม 2.เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา 3.Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา 5.เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

6.สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ 7.สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

สำหรับขั้นตอนสมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคมมีดังนี้ 1.เข้าไปยังเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40  2.กรอกข้อมูลต่างๆ อาทิ เลขบัตรประชาชน กรอกเลขหลังบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อาชีพ 3.เลือกรูปแบบจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือกคือ 70 บาทต่อเดือน 100 บาทต่อเดือน และ 300 บาทต่อเดือน) พร้อมเลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน 4.ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่ 5.กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน” 6.ระบจะยืนยันการขึ้นทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS ทางโทรศัพท์

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม