รมว.กระทรวงเกษตรฯพร้อมรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจตอบได้ทุกประเด็นหลังโชว์ผลงานปฎิรูปกระทรวงเกษตรฯ.ภายใต้5ยุทธศาสตร์คว้าแชมป์”คุณธรรมและความโปร่งใส”ประจำปี 2564 ของปปช.

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าววันนี้ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจถือเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลตามครรลองเสียงข้างมากข้างน้อยของระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย ในส่วนของตนพร้อมชี้แจงทุกประเด็นทั้งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินและประเด็นการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งประเด็นอื่นๆที่มีการกล่าวหาหรือมีการตั้งข้อสงสัยเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ประกอบดุลยพินิจในการลงมติ ตนเชื่อว่าผลงานคือคำตอบที่ดีที่สุดโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งล่าสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้กำหนดไว้ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พบว่า หน่วยงานทั้ง23 หน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงเกษตและสหกรณ์มีค่าITA อยู่ในระดับA โดยมีคะแนนภาพรวมทั้งสิ้น 92.67 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยการประเมินภาพรวมทั่วประเทศที่มีค่าเฉลี่ย 81.25 คะแนน

ยิ่งกว่านั้นกระทรวงเกษตรฯ.ยังคว้าอับดับที่1 ของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประเภทที่5 (กองทุนและหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ) ในระดับAA มากถึง3 หน่วยงานได้แก่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 98.52 %ตามด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร97.22 %และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย96.1 %

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อไปว่า ความก้าวหน้าพัฒนาของ23หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักของทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการปฏิรูป2มิติคือการปฏิรูปการบริหารราชการและการปฏิรูปการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้“5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูป”ซึ่งเป็นคานงัดสร้างจุดเปลี่ยนได้แก่

 1.ยุทธศาสตร์ตลาดนําการผลิต

 2. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0

3. ยุทธศาสตร์ “3’s” (Safety- Security-Sustainability- เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืน)

4. ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบรู ณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโมเดล”เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย”

 5. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับผลคะแนนทั้ง 23 หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ มีดังนี้

1.         กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร 98.52 คะแนน ระดับ AA

2.         สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 97.22 คะแนน ระดับ AA

3.         องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 96.17 คะแนน ระดับ AA

4.         สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 94.71 คะแนน ระดับ A

5.         การยางแห่งประเทศไทย 94.58 คะแนน ระดับ A

6.         กรมพัฒนาที่ดิน 94.47 คะแนน ระดับ A

7.         สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 93.86 คะแนน ระดับ A

8.         กรมส่งเสริมสหกรณ์ 93.80 คะแนน ระดับ A

9.         องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 93.14 คะแนน ระดับ A

10.กรมชลประทาน 93.11 คะแนน ระดับ A

11.สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 93.00 คะแนน ระดับ A

12.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 92.69 คะแนน ระดับ A

13.สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 92.62 คะแนน ระดับ A

14.องค์การสะพานปลา 92.29 คะแนน ระดับ A

15.กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 92.22 คะแนน ระด

16.กรมวิชาการเกษตร 92.07 คะแนน ระดับ A

17.กรมปศุสัตว์ 91.81 คะแนน ระดับ A

18.กรมส่งเสริมการเกษตร 90.60 คะแนน ระดับ A

19.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 90.22 ระดับ A

20.กรมประมง 90.21 คะแนน ระดับ A

21.กรมหม่อนไหม 89.09 คะแนน ระดับ A

22.กรมการข้าว 88.07 คะแนน ระดับ A

23.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 87.02 คะแนน ระดับ A

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินITA 8,300 หน่วยงาน มีประชาชนเข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 1,331,588 ราย แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 471,794 ราย และผู้รับบริการภาครัฐ 859,794 ราย ซึ่งเป็นการประเมินที่มีคนเข้าร่วมมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ประเมินซึ่งต้องได้คะแนน85%ขึ้นไป 4,146 หน่วยงาน คิดเป็น 49.95%

ทั้งนี้ การให้คะแนนความโปร่งใสหน่วยงานนั้น สามารถแบ่งเป็นเกรดต่าง ๆ ได้ดังนี้ เกรด AA 95-100 คะแนน / เกรด A 85-94.99 คะแนน / เกรด B 75-84.99 คะแนน / เกรด C 65-74.99 คะแนน / เกรด D 55-64.99 คะแนน / เกรด F 0-54.99 คะแนน 

 โดยหน่วยงานที่ได้รับการประเมินแบ่งเป็น 8 ประเภท มีคะแนนเต็ม 100 คะแนได้แก่1.ประเภทหน่วยงานธุรการขององค์การศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 2.ประเภทส่วนราชการระดับกรม 3.ประเภทรัฐวิสาหกิจ 4.องค์การมหาชน5.กองทุนและหน่วยงานของรัฐ6.สถาบันอุดมศึกษา 7.จังหวัด (เฉพาะส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด) 8.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม