พรุ่งนี้ NGOs บุกสภายื่นหนังสือคัดค้านร่างกฏหมายองค์กรไม่แสวงหากำไร

NGOs ไม่ยอบรับร่างกฎหมายฯ ควบคุม เตรียมจัดประชุมคัดค้าน และยื่นหนังสือถึงวิปฝ้ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาล

องค์กรพัฒนาเอกชน ( NGOs ) โดยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เตรียมจัดประชุมติดตามสถานการณ์การออกกฎหมายควบคุม และแถลงข่าว พร้อมกับเดินทางเข้ายื่นหนังสือกับวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้าน ในวันพรุ่งนี้(๑๕ ธันวาคม)

นางสุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง กรรมการ กป.อพช.เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทาง กป.อพช. จะจัดใหมีการประชุมติดตามสถานการณ์การออกกม. และแถลงข่าว พร้อมทั้งเดินทางไปยืนแถลงการณ์คัดค้านการเดินหน้าออกกฎหมาย “(ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน) ที่รัฐสภา “

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อ้างถึง การออกกฎหมายเพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารรัฐกิจตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ จนเป็นที่มาของร่างพ.รบ. ดังกล่าว ซึ่งทางภาคประชาสังคมคนทำงานพัฒนา

โดยกป.อพช. ก็ได้มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ และได้เสนอแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องไม่มีเจตนาแอบแฝงมาโดยตลอดแต่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐบาลก็ไม่ได้สนใจหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ดังนั้นในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๔ ทางกปอ.พช. จัดให้มีการประชุมและแถลงข่าวทีโรงแรมกานต์มณีพาเลซ ห้องสราสินี หรือเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom เวทีขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์คัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน (ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน)

ในเวลา ๑๐.๓๐น. -๑๐.๔๕น. “ บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผลกระทบจากร่างกฎหมายควบคุมฯ “ โดย คุณไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และเวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๔๕น. ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ แถลงถึง “เหตุผล ความจำเป็น ในการคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน

และเวลา๑๑.๔๕น.-๑๒ .๐๐น. แถลงการณ์เครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชน


ต่อจากนั้น ช่วงเวลา ๑๔.๐๐น. – ๑๔.๓๐น. ทางเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมภาคประชาชนจะเดินทางไป ยื่นแถลงการณ์ต่อประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพฯ
……………………………………..

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม