เชิดชู “อลงกรณ์” เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร” เสียสละ ต้นแบบที่ดีของสังคม

จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก ”อลงกรณ์ พลบุตร” เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท เสียสละทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

วันที่ 25 ม.ค.65 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม โดยมีนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” โดยพิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน ซึ่งจะมีการมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน ได้ทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเทศชาติของเรา โดยกำหนดการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2565 ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคประชาสังคม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผลการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี พ.ศ.2556 ในด้านต่างๆ ซึ่งนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น ”คนดีศรีเมืองเพชร” ในด้านบริหารรัฐกิจ

สำหรับประวัตินายอลงกรณ์ พลบุตร เกิดที่ตำบลท่าราย อำเภอเมืองเพชรบุรี เรียนที่ รร.ศึกษาปัญหาและอรุณประดิษฐ์ จบปริญญาตรีจากธรรมศาสตร์และปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมเกือบ 10 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้รับคัดเลือกจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภาให้เป็น ”ดาวเด่นแห่งปีของรัฐสภา” เป็นผู้ผลักดันโครงการเอทานอลจนได้รับฉายา ”มิสเตอร์เอทานอล” เป็นผู้ริเริ่มและร่วมก่อตั้งองค์กรพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยแห่งเอเซีย (CALD) เคยเป็นรมช.พาณิชย์ และทำหน้าที่รมต.เศรษฐกิจอาเซียน และประธานคณะกก.โลจิสติกส์การค้า และเป็นผู้ก่อตั้ง Bizclub นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์4สมัยจนถึงปัจจุบันและ เป็นอดีตส.ส.เพชรบุรีและส.สบัญชีรายชื่อ6สมัย

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ประชุมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ(UN International Conference on Human Settlements) และยังเป็นผู้บรรยายพิเศษปริญญาเอกโทตรีของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เป็นผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชนเช่น บยส.ของศาลยุติธรรม นธป.ของศาล รธน. วตท. Tepcotของหอการค้า วิทยาการตำรวจ สถาบันพระปกเกล้า สวปอ. นบส. วกส.ฯลฯ และยังเขียนหนังสือ4เล่มเกี่ยวกับด้านต่างประเทศและการเมือง

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม