“คุณหญิงกัลยา” ปลื้ม สมัครร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต 600 โรงเรียน เร่งฝึกทักษะอาชีพในอนาคต

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะทำงานโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามเชิงประจักษ์ และตรวจเยี่ยมเพื่อให้เห็นสภาพจริงการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน เข้ามาใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร หรือเรียกว่า Coding For Farm ซึ่งโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมเป็นตัวอย่างความสำเร็จได้อย่างชัดเจน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน และลงมือทำอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นทักษะชีวิต

สำหรับโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม ใช้เวลาเพียง 5-6 เดือนก็สามารถทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ ต้องขอชื่นชมโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งทราบว่าขณะนี้มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 600 โรงเรียนแล้ว โดยทางสพฐ.จะดำเนินการขยายผลไปสู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การผลักดัน ให้เกิดการยกระดับองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมโดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จนสามารถขยายประโยชน์ไปต่อชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

            นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU)โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม           กับหน่วยงานความร่วมมือ ซึ่งเป็นสถานประกอบการในอำเภอเชียงดาว เพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ทางเกษตร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการตลาด ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ได้ฝึกทักษะต่อยอดอาชีพในอนาคตต่อไป

 ทั้งนี้โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) ได้ริเริ่มโครงการโดยมีมีโรงเรียนนำร่อง จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัด เชียงราย, 2. โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัด เชียงราย, 3. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่, 5. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัด ลำพูน และ  6. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณกับการทำเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม