ดอยคำ จับมือ สำนักวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรกร

 บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดย นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการร่วมกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรกร กับ สำนักวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำหรับความร่วมมือนี้ เกิดจากดอยคำและสํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของเกษตรกร ภายใต้งานส่งเสริมการปลูกพืช บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ในเขตพื้นที่งานส่งเสริมเกษตร ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และในเขตพื้นที่งานส่งเสริมเกษตร ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

“ดอยคำ” มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ภายใต้มาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางบริหารตามศาสตร์พระราชา ยึดมั่นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาความกินดี อยู่ดี ของเกษตรกร ให้มีสุขภาพที่ดีและประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีคุณภาพ

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม