สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ ยึดตามข้อกำหนด ศบค.ใหญ่ งดสาดน้ำ เน้นขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เชิญชวนฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน รองรับการเปิดจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวและกิจกรรมรวมญาติในครอบครัว

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ และมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคำสั่ง และมาตรการรองรับการเปิดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยว รวมทั้งมารการป้องกันโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะยึดตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 งดการเล่นสาดน้ำ และเน้นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ มีการตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ในพื้นที่จัดงาน พร้อมทั้งให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันทีพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็นขณะที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำและขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็วให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เตรียมพร้อมรับการเปิดจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และรองรับกิจกรรมรวมญาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อกว่าร้อยละ 90 เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว คือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ยังคงเป็นรักษาด้วยระบบ HI และ OP-SI เป็นหลัก ส่วนข้อมูลการฉีดวัคซีนสำหรับประชากรในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 1.7 ล้านคน ปัจจุบันได้รับวัคซีนเข็ม 2 แล้วจำนวน 1,559,766 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.19 เข็ม 3 จำนวน 578,412 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของเป้าหมายผู้รับวัคซีนเข็ม 2 ที่ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม