“คุณหญิงกัลยา” หนุน วษท. 47 แห่งทั่วประเทศ ปั้น “เกษตรกรฮาลาลไทย” เป็นผู้นําในตลาดอาหารฮาลาลโลก

 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรฮาลาล 2565 พร้อมเปิด “โดมเกษตรเขาค้อม” โดยมีนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสตูล ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงและขยายพันธุ์แพะเพื่อท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและหารายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองและวิจัยสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่เกษตรผู้เลี้ยงแพะ และจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบในการเลี้ยงแพะ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เกษตรฮาลาล พร้อมสร้างเครือข่ายกลุ่มทักษะอาชีพเกษตร และสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรฮาลาลของทุกกลุ่มทักษะอาชีพ

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสร้างเครือข่าย และรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การเลี้ยงแพะและการแปรรูป การจัดจําหน่ายหรือการตลาด ตลอดจนความรู้พื้นฐานเรื่องการจัดการด้านฮาลาล เผยแพร่เป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้รับทราบ

“ยินดีที่ได้มาเยือนจังหวัดสตลูอีกครั้ง และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเปิด “งานมหกรรมเกษตรฮาลาล 2565” ในวันนี้ ซึ่งเมื่อวานนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนารายวิชาและหลักสตูรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตสินค้าและบริการฮาลาล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยได้นํา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย มาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียนนักศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา และบุคลคลทั่วไป” ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของชุมชน เป็นแหล่งพึ่งพิงทางความรู้ เพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพให้กับทุกคนในชุมชน จะได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการทำหน้าที่ร่วมพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร การจัดการ การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาล และที่สำคัญที่สุดจะทำให้การดำเนินการนี้สำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่มีเป้าหมายร่วมกัน และความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน ซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนที่จะร่วมพัฒนาสินค้าและบริการตามมาตรฐานฮาลาลของไทย ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล และจะนําไปสู่การเป็นผู้นําในตลาดอาหารฮาลาลโลกต่อไปให้สมกับคําว่า “มาตรฐานวิทยาศาสตร์รับรอง และศาสนารองรับ”

สำหรับภายในงานจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ และกิจกรรม 108 อาชีพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ร่วมออกบูธ อาทิ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล จัดนิทรรศการการส่งเสริมอาชีพสู่การมีรายได้ครอบครัวเด็กพิการ , สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำแปลงใหญ่โคเนื้อกำแพง , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล จัดนิทรรศการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน เป็นต้น

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ การเลี้ยงแพะ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ นิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา และชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม