“เฉลิมชัย” นำทีมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันสถาปนาครบ 130 ปี ก.เกษตรฯ

“เฉลิมชัย” นำผู้บริหาร ข้าราชการ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2565 พร้อมโชว์ผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัด โอกาสครบรอบ 130 ปี กระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 06.30 น. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 130 ปี พร้อมเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้มีจิตอาสา ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ หรือมีผลการปฏิบัติงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด “130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” อาทิ การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Model การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนากุ้งสู่ความยั่งยืน การอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาลวดลายผ้าไหมไทยสู่ความยั่งยืน เป็นต้น

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ภาคการเกษตรยังเป็นระบบเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2565 กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมีแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรใน 5 ยุทธศาสตร์ ทั้งยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี 4.0 ยุทธศาสตร์ “3S” ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เกษตร การเพิ่มผลผลิตของภาคการเกษตร การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และการเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร ทั้งนี้ขอให้คำมั่นต่อพี่น้องเกษตรกรและประชาชนว่า บุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในของครอบครัว เพื่อรับฟังปัญหาและนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้า ภาคการเกษตรมั่นคงยั่งยืนต่อไป

ช่วงบ่าย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน้า 130 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่ Next Normal ผ่านการเล่าเรื่อง (Talk Show) พร้อมมอบคู่มือ Succession Plan โดยมีรองปลัดฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสำราญ สาราบรรณ์ นายประยูร อินสกุล นายโอกาส ทองยงค์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 115

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าการเกษตร โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงซึ่งนำผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ มาให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานได้เลือกชิม เลือกซื้อ อาทิ ผัก ผลไม้มะม่วงน้ำปลาหวาน ยำมะม่วง ข้าวแต๋น มะพร้าวน้ำหอม กรอบเค็ม แหนมปลาแรด ชุดน้ำพริก น้ำพริกสวรรค์ปูม้า เชียงปลา ปลาดุกเส้นหวาน ปลานวลจันทร์ต้มเค็ม ปลาดุกสวรรค์ ไส้อั่วปลานิลปลาส้ม ทอดมันปลากราย กล้วยไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปลาสวยงามหลากหลายชนิด เช่น ปลากัด ปลาสอดสี แจกจ่ายให้กับผู้ซื้อสินค้าประมงแปรรูปครบตามราคาที่กำหนดด้วย.

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม