เชียงใหม่อ่วม อันดับ 2 เมืองอากาศแย่ 11 อำเภอเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง 7 วัน

เช้าวันนี้คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ แย่ที่สุดในโลก ช่วงเวลา 07.00 น.เป็นอันดับ 2 ของโลก จากการตรวจวัดจากเว็ป AirVisual.com จังหวัดเชียงใหม่ค่า US AQI ถึง 161 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดงมีผลต่อสุขภาพของประชาชน เช่นเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพของ แอพพลิเคชั่นAirCMI ทั้ง 25 อำเภอ ซึ่งจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำขึ้นตรวจวัดอยู่ในโรงพยาบาลประจำอำเภอ พบว่า 11 อำเภอมีค่าฝ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เกินจากค่ามาตรฐาน 52 – 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบมากที่สุดอำเภอหางดง 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อำเภอไชยปราการ 104 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,อำเภอสะเมิง 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,อำเภอกัลยาณิวัฒนา 98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและอำเภอแม่วาง 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในโซนสีแดง ส่วนสีเหลือง อำเภอเชียงดาว ,แม่แจ่ม ,อมก๋อย,แม่ออนและอำเภอเมืองเชียงใหม่

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษจำนวน 5 จุด มากที่สุด บนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 62ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก และกลางเมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร , โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และโรงเรียนบ้านป่าบง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีฟ้า

ด้านการรายงาน กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 หรือ บก.คฟป.ทภ.3 ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพบว่า จุดความร้อนทั้งหมด 212 จุด พบมากที่สุดยังเป็นจังหวัดแม่ฮองสอน 30 จุด จังหวัดเชียงใหม่ และแพร่ จังหวัดละ 28 จุด พบว่าเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่ามากถึง 124 จุด และการเผาจกข้าวโพดและไร่หมุนเวียน 42 จุด และนาข้าว 21 จุด

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม