ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรฯ.เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเพชรบุรีไฮไลท์เกลือทะเลไทย พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาโครงการฟิชเชอร์แมนวิลเลจรีสอร์ทเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย พร้อมด้วย นายอรรถพร พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ….. และ พระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ. ……..โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (ศูนย์AIC เพชรบุรี)นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี นายสายัณห์ พวงสั้น รักษาการนายอำเภอบ้านแหลม นายคธาวุฒิ บุญมา ประธานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรชาวนาเกลือ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่4มีนาคม ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด หมู่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการจัดแสดงกิจกรรมของหน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือชาวนาเกลือ รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยความร่วมมือกับ Salt Academy และศูนย์ AIC โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ที่ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ ตลอดจนการจัดทำมาตรฐานเกลือทะเลไทย และการเสนอมรดกทางวัฒนธรรมของเกลือทะเลไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกลือทะเลไทย (Diamond of Salt) ที่จะจัดขึ้นในกลางปีนี้ เพื่อกระตุ้น และสร้างมูลค่าอันจะเป็น Highlight ของเกลือทะเลไทย

ทั้งนี้นายอลงกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และพบปะกับเกษตรกรในพื้นที่ มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 15,000 ตัวแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่อไป  พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือไทยโดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ ในฐานะคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชน โดยมี นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี และนายมนู อลัญพันธ์ ประธานกลุ่มฯ แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ พบปะชาวประมงในพื้นที่ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนจากชาวประมงในพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา

กลุ่มวิสาหกิจแพปลาชุมชนบ้านแหลมผักเบี้ย ดำเนินกิจกรรมการจำหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแปรรูปพร้อมบริหารการจัดจำหน่ายโดยมีการเปิดร้านอาหารของชุมชน การจัดทำธนาคารปูม้าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรปูในพื้นที่ การจัดทำข้อตกลงในการทำการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น งานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษีหรือต้นปรือ กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติและวาฬบลูด้าในพื้นที่ กิจกรรมที่พักโฮมสเตย์ในพื้นที่ โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

พร้อมกันนี้ นายอลงกรณ์ได้สั่งการ เพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมของกลุ่ม กับการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมจากศูนย์ AIC ในพื้นที่มาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน โครงการ Fisherman Village Resort เพื่อต่อยอดกิจกรรม “กินลม ชมวาฬ” การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรของชุมชน ให้เป็นจุดเรียนรู้ จุดดูงาน ซึ่งจะเป็นการลสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ดึงคนรุ่นใหม่กลับสู่ชุมชน ดึงคุณค่าของท้องถิ่น สร้างจุดเด่นของชุมชน แหลมหลวง ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม